Algemene en Inschrijvings Voorwaarden

ALGEMENE & INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN: TRAINING-WORKSHOP-COACHING-ADVIES

Verhindering

Indien je onverwacht verhinderd bent voor een open inschrijving, kun je altijd iemand jou laten vervangen, mits tijdig doorgegeven. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 3 weken voor de desbetreffende training of workshop. Hiervoor krijg je 50 % van de inschrijvingskosten geretourneerd.Vanaf drie weken voor aanvang van de training of workshop ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen op tel.nr. 0182 – 375250. Wij verschaffen je graag de gewenste informatie. Je meldt je aan door het online inschrijvingsformulier in te vullen. Na aanmelding en overmaken van het verschuldigde bedrag, ontvang je van ons een bevestiging, waarmee je aanmelding definitief is. Door je aan te melden ga je akkoord met de op de website www.professioneelzijn.nl vermelde algemene en inschrijvingsvoorwaarden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ProfessioneelZijn Team I Talent I Leiderschap,  KvK nummer: 70375224, BTW-nummer: 92599250000B02.

Artikel 1 Algemeen

1. ProfessioneelZijn verricht slechts die werkzaamheden waarvoor ProfessioneelZijn de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen.

2. Alle medewerkers van ProfessioneelZijn en/of ingehuurde medewerkers achten zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.

3. In beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten.

4. Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -ondersteuning behoudt ProfessioneelZijn zich het recht voor medewerkers van ons bureau, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee trainingen en de uitvoering van onderzoek- en advieswerkzaamheden bij te laten wonen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ProfessioneelZijn en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen 'training'.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door ProfesioneelZijn.

3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Startmoment van de training: de eerste trainingsdag, of de eerste dag van de eerste training in een serie ineens geboekte trainingen.

b. Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een training of verplaatsen van het startmoment van de training.

4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij zij door ProfessioneelZijn schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst:

De overeenkomst tussen ProfessioneelZijn en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde offerte, (online) inschrijving- of aanmeldingsformulier, door de door ProfessioneelZijn en de opdrachtgever getekende schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door ProfessioneelZijn aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 4 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever voor een in-company training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief.

2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.

3. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50 % van het voor de opdracht overeengekomen bedrag te vergoeden. 

4. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 100 % van het voor de opdracht overeengekomen bedrag te vergoeden.

5. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, of wanneer de opdrachtgever de training tussentijds annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5 Annulering cq wijziging door ProfessioneelZijn

ProfessioneelZijn heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terug betaling door ProfessioneelZijn van het volledige bedrag in geval van volledige annulering.

Het staat ProfessioneelZijn te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever/deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. ProfessioneelZijn zal de opdrachtgever/deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 6 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met ProfessioneelZijn een ander persoon aan de training laten deelnemen. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van ProfessioneelZijn artikel 4. ProfessioneelZijn is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de overeengekomen trainingsopdracht belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 7 Betaling

1. ProfessioneelZijn brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Bedragen zijn exclusief BTW.

2. Tenzij sprake is van online inschrijving, geschiedt betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening door middel van een storting/overboeking op een door ProfessioneelZijn aangewezen bank- of girorekening.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is steeds ProfessioneelZijn gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is ProfessioneelZijn gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan ProfessioneelZijn alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 Euro.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

1 ProfessioneelZijn heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

2 Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien ProfessioneelZijn, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.

3 Indien ProfessioneelZijn aansprakelijk is jegens opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is ProfessioneelZijn, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien ProfessioneelZijn tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. ProfessioneelZijn zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4 ProfessioneelZijn kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd. ProfessioneelZijn zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5 Bedragen die ProfessioneelZijn heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de door ProfessioneelZijn uitgegeven brochures, promotiemateriaal, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij ProfessioneelZijn, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProfessioneelZijn zullen door de opdrachtgever geen gegevens, gedeelten en/of uittreksels uit enig door ProfessioneelZijn vervaardigd materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van ProfessioneelZijn, berust uitsluitend bij ProfessioneelZijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. ProfessioneelZijn verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden uit te voeren. ProfessioneelZijn Team Talent Leiderschap is op generlei wijze verantwoordelijk voor het uitblijven van verwacht resultaat. Indien de training namens ProfessioneelZijn door een derde wordt verzorgd, aanvaardt ProfessioneelZijn slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van ProfessioneelZijn.

2. ProfessioneelZijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 3 (drie) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 12.500 Euro.

4. ProfessioneelZijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Opdrachtgever is gehouden ProfessioneelZijn schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen ProfessioneelZijn en opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van ProfessioneelZijn.

6. ProfessioneelZijn zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen ProfessioneelZijn Opleiding, Training & Advies en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

ProfessioneelZijn Team Talent Leiderschap
West Ringdijk 104
2841 LT Moordrecht

KvK Rotterdam 70375224