PDCA Cyclus voor continu verbeteren

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 5263
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Het PDCA-model, Plan, Do, Check, Act ontwikkeld door Deming is een veel gebruikte benadering voor continue verbetering. Het besteedt cyclisch aandacht aan de kwaliteit van processen. In de praktijk blijkt het echter vooral een wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid. Meestal blijft het doorlopen van de cirkel hangen op check en (re)act. Dit komt omdat in de praktijk de analytische en cijfermatige inrichting van het model vaak meer problemen oplevert dan de daadwerkelijke opbrengsten. Doel en middel staan dan niet meer tot elkaar in verhouding. Dit is vaker het probleem bij kwaliteitssystemen. Het voorbeeld van uitpuilend kasten met de handboeken, maar niemand kijkt er naar of werkt er mee.


Kern van de zaak is Eigenaarschap
De belangrijkste factor voor het slagen kwaliteitssystemen is het creëren van eigenaarschap bij medewerkers. Continu verbeteren is een geheel natuurlijk proces als je aansluit bij vakmanschap en professionaliteit van medewerkers. Elke professionele of vakmatige handeling heeft dit denken al in zich. Je levert een dienst of product en gaandeweg in het proces kijk je vanzelfsprekend of het voldoet aan criteria of verwachtingen en zo nodig stel je bij. Wil je dus werken aan continu verbeteren dan is dit werken aan professionalisering en eigenaarschap. Hoe ontstaat eigenaarschap? Door mensen zelf invloed te laten hebben op de aanpak en uitkomsten. De eigen input vormt immers ook weer de eigen output. Hier gezamenlijk mee aan de slag gaan geeft onderlinge binding en betrokkenheid doordat iedereen bewust onderdeel vormt van het totale kwaliteitsproces.

Samen Continu Beter
Het denken in termen van continu verbeteren is van essentieel belang voor een team of organisatie. Voor ons is 'samen continu beter’ de motor voor elk team:
. de drijfveer in het leveren van kwalitatieve hoogwaardige producten en diensten
. het bindend element om als team steeds ambities te realiseren
. wat klanten in de markt nodig hebben om hun verwachtingen te overtreffen
Als brandstof ‘voor samen continu beter’ hanteren wij liever een andere kwaliteitscirkel, die van de Stichting INK.

Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren
De cirkel van deze IMWR benadering geeft invulling aan de meer mensgerichte, sociaal culturele aspecten die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren. Het wordt terecht de cirkel van de menselijke maat genoemd. Complementair aan het rationele PDCA model, maar vooral praktisch aansluiten bij de drijfveren van vakmensen en professionals binnen teams.

Inspireren
Inspireren is het prikkelen van de geest, het genereren van nieuwe ideeën, het creëren van een gevoel van betrokkenheid en uitdaging. Het elkaar enthousiast maken voor de bestaansreden van de organisatie, haar positie en kracht. Het ontwikkelen van een toekomstperspectief en ontdekken van mogelijkheden tot verbeteren en vernieuwen.

Mobiliseren
Mobiliseren is het benutten van de inspiratie; het aanwenden en ontwikkelen van de capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen in en rond de organisatie (medewerkers, klanten, partners, bestuurders), om het toekomstperspectief, de doelstellingen en plannen van de organisatie te realiseren.

Waarderen
Waarderen betekent dat de leiding in overleg met medewerkers en andere betrokkenen bepaalt wat werkelijk van waarde is in het licht van haar missie en visie. Waarderen betekent ook oog en respect hebben voor elkaars rol en bijdrage. Het beantwoorden van de behoeften van medewerkers aan erkenning voor gepleegde inspanningen en behaalde resultaten in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Reflecteren
Reflecteren betekent de tijd nemen om terug te kijken op de resultaten die zijn behaald en de manier waarop dat is gebeurd. Het doel is op basis daarvan te leren. Reflectie kan plaatsvinden op diverse niveaus: het individu, het team of de organisatie als geheel. Reflecteren omvat ook het spiegelen met anderen. De tijd nemen om met elkaar te overdenken en te bespreken waar het nu eigenlijk allemaal om ging, waar het goed gaat, waar de zorgen zitten, wat er mogelijk of moeilijk was of zal worden. Het vraagt om een open cultuur waarin de dialoog hierover gevoerd wordt in het besef dat dit bijdraagt aan het verwezenlijken van ambities.